The Current Position:Home>>Leaders of MOA

 

Leaders of MOA

 

 

 

Han Changfu

Secretary of CPC Leading Group and Minister 

 

 Yu Xinrong  Han Jun  Zhang Taolin 
 Qu Dongyu  Wu Qinghai  Yu Kangzhen
 Song Jianchao  Tang Huajun  Wu Hongyao
 Zhang Zhongqiu    Ma Aiguo       Zhang Hecheng